Gợi ý từ khóa: Thiết bị y tế, Hóa chất, Vật Tư,
Hóa chất sinh hóa

Hóa chất sinh hóa

Special Price Liên Hệ

Mô tả ngắn

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Quy cách

Nước/Hãng sản xuất

1

ALBUMIN

Hộp

5 x 50ml, std 5ml

Erba - Đức

2

ALP

Hộp

4x30+1x30ml

Erba - Đức

3

AMYLASE

Hộp

5 x 20ml

Erba - Đức

4

BILIRUBIN DIRECT

Hộp

4 x 50ml + 1 x 6ml

Erba - Đức

Hộp

6x44 + 3x22ml

Erba - Đức

5

BILIRUBIN TOTAL

Hộp

4x50ml + 1x6ml

Erba - Đức

Hộp

6x44 + 3x22ml

Erba - Đức

6

CALCIUM

Hộp

2x50ml, std 1x5ml

Erba - Đức

7

CHOLESTEROL

Hộp

5 x 50ml, std 5ml

Erba - Đức

Hộp

10 x 44ml

Erba - Đức

8

CHOLORIDE

Hộp

1x250 ml

Erba - Đức

9

CK Nac

Hộp

2x44ml + 2x11ml

Erba - Đức

Hộp

2x40ml + 2x10ml

Erba - Đức

10

CK MB

Hộp

2x44ml + 2x11ml

Erba - Đức

Hộp

2x40ml + 2x10ml

Erba - Đức

11

CREATININE

Hộp

2x50ml + 2x50ml, std 5ml

Erba - Đức

12

GGT

Hộp

4x20ml + 1x20ml

Erba - Đức

13

GLUCOSE

Hộp

2x250ml, std 5ml

Erba - Đức

Hộp

4 x 250 ml, std 2x5ml

Erba - Đức

14

HDL DIRECT

Hộp

2x30ml+2x10ml

Erba - Đức

Hộp

4x30ml+4x10ml

Erba - Đức

15

HDL CHOL (Precipitant)

Hộp

2 x 50ml

Erba - Đức

16

LDH

Hộp

4x20ml + 1x20ml

Erba - Đức

17

LDL

Hộp

2x30ml+2x10ml

Erba - Đức

18

SGOT

Hộp

4x50ml + 1x50ml

Erba - Đức

Hộp

4x100 + 1x100ml

Erba - Đức

Hộp

6x44 + 3x22ml

Erba - Đức

19

SGPT

Hộp

4x50ml + 1x50ml

Erba - Đức

Hộp

4x100 + 1x100ml

Erba - Đức

Hộp

6x44 + 3x22ml

Erba - Đức

20

TOTAL PROTEIN

Hộp

5x 50ml, std 5ml

Erba - Đức

21

TRIGLYCERIDES

Hộp

2 x 50ml, std 3ml

Erba - Đức

Hộp

1x250 ml

Erba - Đức

22

UREA

Hộp

4x50ml + 1x50ml

Erba - Đức

23

URIC ACID

Hộp

10 x44ml

Erba - Đức

Hộp

4 x 50ml, std 5ml

Erba - Đức

24

ERBA NORM

Hộp

4x5ml

Erba - Đức

25

ERBA PATH

Hộp

4x5ml

Erba - Đức

26

CHEM WASH

Hộp

R1: 4x50ml+1x5ml

Erba - Đức

27

XL MULTICAL

Hộp

4x3ml

Erba - Đức

28

CRP

Hộp

2x40 + 2x10 ml

Erba - Đức

29

ASO

Hộp

2x40 + 2x10 ml

Erba - Đức

30

RF

Hộp

2x40 + 2x8 ml

Erba - Đức

31

CRP CAL

Hộp

1ml

Erba - Đức

32

CRP CON H

Hộp

1ml

Erba - Đức

33

CRP CON L

Hộp

1ml

Erba - Đức

34

ASO CAL

Hộp

1ml

Erba - Đức

35

ASO CON

Hộp

1ml

Erba - Đức

36

RF CAL

Hộp

1ml

Erba - Đức

37

RF CON

Hộp

1ml

Erba - Đức