Gợi ý từ khóa: Thiết bị y tế, Hóa chất, Vật Tư,
Hóa Chất Huyết Học

Hóa Chất Huyết Học

Special Price Liên Hệ

Mô tả ngắn

STT

Tên, loại hóa chất

ĐVT

Quy cách đóng gói

Nước/Hãng

sản xuất

NIHON KOHDEN : CELLTAC α/ CELLTAC F

1

DIATON-NK DIFF DILUENT

Thùng

20 L

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIALYSE-NK DIFF

Lọ

500 ML

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIALYSE-NK 5 DIFF
(lyser 5 thành phần bạch cầu)

Lọ

500 ML

Diagon - Hungary
SX tại Hungary

4

DIA TERGE-NK

Thùng

5 L

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

5

DIA CLEAN-NK DIFF

Thùng

5 L

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

ABACUS/ HUMACOUNT/URIRT/ CONVERGYS X3

1

ABACUS ABATON CF

Thùng

20 L

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

ABACUS ABALYSE CF

Lọ

500 ML

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

ABACUS ABACLEAN

Chai

5 L

Convergent - Đức

BECKMAN COULTER

1

DIAPACK – ACT DIFF

Thùng

15 lít + 0.3lit
+ Card

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIA CLAIR

Lọ

500 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

ABX 60 / RT7600/ MYTHIC 18/ ARTOCELL 200

1

DIATON –DIFF-LMG DILUENT

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIALYSE DIFF LMG

Lọ

1 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIACLEANER

Lọ

1 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

DIAGON – Dcell 60/ MINDRAY 2800, 3000, 3200/ TECO/ CONVERGYS 500

1

DIA-DILUENT – D

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIA – LYSE – DIFF – D

Lọ

500 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIA – PROBE – CLEANER – D

Lọ

50 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

4

DIA-RINSE-D

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

DIA-RINSE-D

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

SYSMEX : KX21/ POCH 100i/ XP 100

1

DIATON -SYS DILUENT

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIASTROMALYSER-SYS WH

Lọ

500 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIA CLEAN-SYS

Lọ

100 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

SYSMEX XT1800

1

DIATON-SYS DILUENT

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIALYSER - SYS -SHB

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIASTROMLYSER SYS FBA

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

4

DIASTROMLYSER-SYS-4DL

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Hungary

5

DIASTROMLYSER-SYS-4DS

Hộp

3 x 42 ml

Diagon - Hungary
SX tại Hungary

6

DIACLEAN – SYS

Lọ

100 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

SYSMEX XS 800i

1

DIATON-SYS DILUENT

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIALYSER - SYS -SHB

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIASTROMLYSER-SYS-4DL

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Hungary

4

DIASTROMLYSER-SYS-4DS

Hộp

3 x 42 ml

Diagon - Hungary
SX tại Hungary

5

DIACLEAN – SYS

Lọ

100 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

SWELAB/ MEDONIC M SERIES

1

DIATON - SWE-DILUENT

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIALYSE – SWE

Lọ

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

ABBOTT® CELL- DYN 1700/1800

1

DIATON CD1.6 DILUENT

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIA-RINSE CD1.6

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIA-LYSE CD1.6

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

ABBOTT® CELL- DYN 3200/RUBY

1

DIATON CD3.2 DIFF DILUENT

Thùng

20 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

2

DIA-LYSE CD3.2

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

3

DIAGLUBIN CD3.2

Thùng

5 Lít

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia

4

CELL-CLENZ

Chai

50 ml

Diagon - Hungary
SX tại Indonesia